Ma 2018. november 21, szerda Olivér napja van.
Ezen a napon történt: 1896. november 21., Elhunyt Magyarevics Jeremiás, bátaszéki születésű ortodox pap, a görög keleti szerb egyház budai püspöke, a grabováci kolostor archimandritája. Hamvait a szentendrei szerb templomban helyezték örök nyugalomra.
MENÜ

BLOGOK

Holnap vasárnap!

Elmélkedések vasárnapról vasárnapra

Krisztus figyelmeztette az előtte levő tömeget:
óvakodjanak az írástudóktól!
Nem jársz messze Isten országától
Az írástudó arról faggatta Jézust, mi a véleménye, melyik a parancsolatok közül a legelső.
Elhangzott-e már felénk életünkben az a szó
amit a jerikói vaknak mondtak az úton levők?
Az én Jézusom a Krisztus
aki az Őérte mindent elhagyók jutalmáról tanít a mai vasárnap evangéliumában.
Valami még hiányzik belőled!
Az én Jézusom a Krisztus, aki ránézett a parancsokat megtartó gazdag ifjúra.
Mint egy gyermek
Az én Jézusom a Krisztus, aki neheztelve néz a tanítványokra, amikor elküldik Tőle a gyermekeket.
Aki megbotránkoztat egyet is e kicsinyek közül,
kik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe dobnák.
Ti mit mondotok, ki vagyok?
Újra és újra, - ma, tőlem is, - ugyanezt kérdezi.
Az én Jézusom a Krisztus, aki kihívta a tömegből a dadogva beszélő süketet
föltekintett az égre, fohászkodott és szólt: Effata, azaz nyílj meg!
A sok rossz mind belülről származik, és tisztátalanná teszi az embert.
Mennyire elgondolkodtató, - nekünk is szóló figyelmeztetés.
Az én Jézusom a Krisztus, aki az egymás között vitatkozó zsidókhoz így szólt:
Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek.
Mit tegyünk,
hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?
Olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok.
Az én Jézusom a Krisztus, aki mikor látta a tömeget, megesett rajtuk a szíve.
Elmentek s hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg
Az én Jézusom a Krisztus, kinek szavára elindult a Tizenkettő. Döbbenetes eszköztelenséggel küld utunkra minket is.
Ha belé vetjük bizalmunkat,- mi sem csalódunk!
Az én Jézusom a Krisztus, - kinek jóságában és hatalmában nem hiába bízott Jairus, a zsinagóga elöljárója. (Mk 5, 35-43)
Keresztelő Szent János születésének főünnepe
Az én Jézusom a Krisztus, kinek előhírnöke Keresztelő Szent János. Születéséről Lukács evangéliumában olvashatunk. (Lk 1, 57-66)
ÚRNAPJA!
Vegyétek, ez az én testem, … ez az én vérem (Mk 14, 22-24)
SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA
Az én Jézusom a Krisztus, aki tanítványait tanítani és keresztelni küldi, -az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevére!- (Mt 28, 19)
PÜNKÖSDVASÁRNAP
Az én Jézusom a Krisztus, kinek megváltói tevékenységének koronája, a Szentlélek eljövetele. Így vigasztalta apostolait amikor látta, hogy az elválás szomorúsága tölti be lelküket:
Menjetek el az egész világra
és hirdessétek az Evangéliumot! (Mk 16, 15)
Arra rendeltelek titeket
hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. (Jn 15, 16)
Aki bennem marad és én őbenne,
az bő termést hoz. Mert nélkülem semmit sem tehettek.(Jn 15, 5)
Ti tanúi vagytok mindezeknek
Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét.
VIRÁGVASÁRNAP
Holnap vasárnap! Az Úr szenvedésének vasárnapja
Aki szereti életét, elveszíti azt,
de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre.” (Jn 12, 25)
Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot
hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak. (Jn 3,17)
Romboljátok le ezt a templomot
és én három nap alatt fölépítem!
Betelt az idő
Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban.
Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!
S ezt a Jézus felé intézett kérését, - gyógyulása követte.
Az én Jézusom a Krisztus szombaton, Kafarnaum városában, - úgy tanított,
mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.
Betelt az idő, közel van az Isten országa
Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.
Nézzétek, az Isten Báránya!
Az én Jézusom a Krisztus, akire a Keresztelő, mikor ott állt két tanítványával és meglátta Jézust feléjük közeledni, - rámutatott:
Vízkereszt
URUNK MEGJELENÉSÉNEK ÜNNEPE!
A Szent Család: Jézus, Mária és József ünnepe
Az én Jézusom a Krisztus, aki ott feküdt a jászolban, amikor a pásztorok: „Gyorsan útra keltek és megtalálták, Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Gyermeket.” (Lk 2, 16)
Köztetek áll az, akit nem ismertek!
Vasárnap van! (advent 3. vas B év)
Vasárnap van! (advent 2. vas B év)
Az én Jézusom a Krisztus, aki előtt az Útkészítő, a pusztában, - így kiáltott:
Holnap vasárnap! (advent 1. vas B év)
Az én Jézusom a Krisztus, aki „Abban az időben így tanított: Vigyázzatok és virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön el az idő.” (Mk 13,33)
KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA! (főünnep)
Az én Jézusom a Krisztus, - „Abban az időben így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte…” (Mt 25, 31)
A kevésben hű voltál, sokat bízok rád:
menj be urad örömébe!
Virrasszatok,
mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!
Szeresd felebarátodat, mint saját magadat!
Az én Jézusom a Krisztus, aki szerint a legfőbb parancshoz, - az Isten szeretetéhez, hangsúlyozottan hozzá tartozik az ember szeretete:
Tudjuk, hogy igazat beszélsz
és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére. - (Mt 22, 16)
Az én Jézusom a Krisztus, aki az Isten országát
ahhoz a királyi menyegzőhöz hasonlította, melyet a király, - fiának rendezett. (Mt 22, 1-14)
Az én Jézusom a Krisztus, aki a gonosz szőlőművesekről mondott példabeszédében
valójában arról szól, hogy Isten, - a szőlőültetvény tulajdonosa, - bérbe adta szőlőjét népének.
Az én Jézusom a Krisztus, aki két fiúról mond szép példázatot.
Amit csak Máté evangéliumában lehet olvasni és ezen a vasárnapon tár elénk édes Anyaszentegyházunk. (Mt 21, 28-32)
Az én Jézusom a Krisztus, aki
érdekes dologra világít rá, - a felfogadott munkásokról szóló példabeszédében. (Mt 20, 1-16a)
Nem mondom, hogy hétszer,
hanem hetvenszer hétszer!
Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük
Ha így van közöttünk, az azt jelenti, hogy a nevében alkotott közösség rendkívül fontos együttlét.
Aki követni akar engem...
...tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. (Mt 16, 24)
Kinek tartják az emberek az Emberfiát?
Miért kellett ez a kérdés és erre a válasz? Hisz Ő mindig jól tudta, - kicsoda. Földi éltének minden pillanatában átélte, - gúnyt, meg nem értést, sőt még a halált is vállalva érte, - hogy Ő, - az Isten Fia.
Asszony! Nagy a te hited! Legyen úgy, amint szeretnéd!
Ez az asszony nem fogadta el Jézustól az elutasítást, hanem kitartóan, - hittel, - kérte segítségét.
Holnap Urunk színeváltozásának ünnepe!
Az én Jézusom a Krisztus, aki tudta, hogy övéinek mennyire szüksége van arra, hogy megmutassa nekik dicsőségét. Ezzel adott erőt már jó előre, a reá váró szenvedések elfogadására.
Az én Jézusom a Krisztus, aki elmondta nekünk a földbe rejtett kincsről és az igazgyöngyről szóló hasonlatát.
(Mt 13, 44-46)
A magvetőről szóló példabeszéd
Az én Jézusom a Krisztus, aki ott a tó partján elmondta a tömegnek a magvetőről szóló példabeszédét. (Mt 13, 1-23) Bemutatta nekünk a hozzánk szóló Istent. Aki nem sajnálja a magokat. Bőségesen szór mindenhova, - szinte pazarolja. Útfélre, kövek közé, tövisek közé, - de mindig jut a jó földbe is.
Tanuljatok tőlem,
mert szelíd vagyok és alázatos szívű, És megtaláljátok lelketek nyugalmát.” (Mt 11, 29)
Aki meg akarja találni életét
...elveszíti, aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja azt. (Mt 10, 39)
Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik,
a lelket azonban nem tudják megölni! Inkább attól féljetek, aki a kárhozatba vetve a testet is, a lelket is el tudja pusztítani! (Mt 10, 28)
KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE!
Az én Jézusom a Krisztus, Holnap vasárnap! KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE! aki a szavain vitázó zsidóknak határozottan kijelenti: „Az én testem valóban étel és az én vérem valóban ital.” (Jn 6, 55)
SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA
Az én Jézusom a Krisztus, - akiben, mint azt Ő maga nyilatkoztatta ki: felismerhetjük a szeretet és béke Istenét. Aki „úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen” (Jn 3,16)
URUNK MENNYBEMENETELE
Az én Jézusom a Krisztus, - aki mennybemenetelekor megnyugtatta övéit: „És én veletek vagyok mindennap, a világ végezetéig!”
Az én Jézusom a Krisztus, aki teljes határozottsággal mondja nekünk:
Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat!
Holnap vasárnap!
Az én Jézusom a Krisztus, az Atyától küldött Jó Pásztor! Ki mindig nyája érdekét szolgálja, ki joggal várja el, hogy nyája kövesse Őt. (Jn 10, 1-10)
Az én Jézusom a Krisztus, - aki él!
Életet ad nekünk! Feltámadván, feltárta az emmauszi két reményt vesztett tanítványnak a róla szóló jövendölések igazi értelmét. (Lk 24, 13-35)
Holnap Húsvétvasárnap!
KRISZTUS halálból való FELTÁMADÁSA, AZ ÜNNEPEK ÜNNEPE!
Virágvasárnap
Úr szenvedésének vasárnapja
Az én Jézusom a Krisztus, kinek alakját a kereszteken a katolikus liturgia a mai vasárnaptól Nagypéntekig letakarja
Eltakarja az Ékkövet éppen azért, hogy amikor a nagypénteki szertartásban a diakónus behozza az Élet Fáját, - a hívek úgy pillanthassanak föl a Megfeszítettre, mint egyedüli Üdvözítőjére a világnak. Őrá, - aki értünk szenvedett, meghalt és feltámadt.
Hiszel az Emberfiában?
A válasz ez volt: „Hiszek, - Uram!” És leborult előtte. (Jn 9, 35-38.)
Elérkezik az óra, s már itt is van
amikor igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat akar.
Ez az én szeretett Fiam, Őt hallgassátok!
Az én Jézusom a Krisztus kinek színeváltozása örömmel és csodálattal töltötte el az apostolokat. A feladat, a küldetés nem csak feléjük hangzik, felénk is: „Ez az én szeretett Fiam, Őt hallgassátok!” (Mt 17, 5)
Írva van:
Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazon igével, mely Isten szájából származik.
Ne aggódjatok hát a holnap miatt!
A holnap majd gondoskodik magáról! Elég a mának a maga baja. (Mt 6, 24)
Szeressétek ellenségeiteket...
...tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, … hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak…” (Mt 5, 44-45)
Az én Jézusom a Krisztus, aki látva a tömeget, felment a hegyre és tanította őket.
Boldogságokról szólt és beszédét így fejezete be: „Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok!” (Mt 5.12)
Urunk megkeresztelkedésének ünnepe
Az én Jézusom a Krisztus, aki a Jordán folyó partján megkeresztelkedett János keresztségével. Feljőve a vízből, hang hallatszott az égből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik!” (Mt, 3, 17)
KARÁCSONYI KÖSZÖNTÉSEM 2016. KARÁCSONYÁN
NEKED, - TŐLEM KARÁCSONYI KÖSZÖNTÉSEM 2016. KARÁCSONYÁN
2016 - második adventi estje!
„Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el. Ami egyenetlen, váljék egyenessé, a göröngyös pedig sima úttá. Akkor megnyilvánul majd az Úr dicsősége, és minden ember látni fogja. (Iz 40, 3-5)
Krisztus a Mindenség Királya, - főünnep!
Az én Jézusom a Krisztus, aki a hozzá bizalommal forduló gonosztevőnek mondja: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel Országomban.” (Lk 23, 43)
Az üdvtörténet végső kérdései
Az én Jézusom a Krisztus, aki az üdvtörténet végső kérdéseire irányítja figyelmünket. Már a kiindulási pontja is beszédes és közérthető. A jeruzsálemi templom, a maga csodálatos fenségében. S az Úr, rámutat, - mindez az emberi kézzel épített gazdagság, az enyészeté lesz. Ehhez fűzi tanítását: „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket!” (Lk 21,8)
Az én Jézusom a Krisztus
aki miután felment Jeruzsálembe, a templomban találkozott a zsidó nép vezetőivel, a főpapokkal, írástudókkal és vénekkel. (Lk, 20, 27-38)
Zakeus története
Az én Jézusom a Krisztus, aki „Azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett.” (Lk 19, 10)
Mindazt, aki magát felmagasztalja
megalázzák, aki pedig megalázza magát, az felmagasztalják.
GYÁSZHÍR
A végtelenül irgalmas és minket szerető Úr akaratában megnyugodva adom hírül, mindazoknak, aki tisztelték és szeretették, vagy csak kissé távolabbról szemlélték, hogy Feleségemet, gyermekeim Édesanyját, a Drága Tündért, - Editkét, AZ ÉN JÉZUSOM A KRISZTUS, 2016. augusztus 18-án, azon a csendes estén Szent Szívére ölelte.
Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön.
Ő azt akarja, hogy ez a tűz, a mi lelkünkben is nagy lánggal égjen.
Jézus állandó virrasztásra szólít
VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM: A nyugdíjbavonuló János tiszi a Csukor család fényképalbumában
Vigyázzatok és óvakodjatok minden kapzsiságtól!
Kinek sok anyagija van, az vagyonában látja életének biztosítékát.
Az én Jézusom a Krisztus, akit vendégül látott két testvér.
A sürgő-forgó Márta és a szépen Úrra hallgató Mária. Amit az Úr mond, az a figyelmeztetés nekünk is szól: „Mária a jobbik részt választotta, nem is veszik el tőle soha.
Kövess engem!
Az én Jézusom a Krisztus, aki az iránta való odaadás feltétlenségéről mondta: „Aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára.” (Lk 9, 62) Aki Jézussal már találkozott, annak számára Ő az egyetlen Út. Életének egész folyamán hallja tőle: „Kövess engem!”
Az Isten fölkentje vagy!
Az én Jézusom a Krisztus, - akiről Péter megvallja: „Az Isten fölkentje vagy!” (Lk 9, 20) E vallomás után mondja el tanítványainak, hogy neki szenvednie kell, sőt ebben a szenvedésben sorsközösséget kell vállalni mindazoknak, kik őt követik.
KRISZTUS SZENT TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK FŐÜNNEPE: ÚRNAPJA!
Az én Jézusom a Krisztus, minden szentmisében újra földre száll és a Kenyér színében földi vándorlásunk társa lesz.
Haza érkeztem Csíksomlyóról
Fent voltam, az előző este Szivárvány koszorúzta Szent Hegyen!
URUNK MENNYBEMENETELÉNEK ÜNNEPE
Az én Jézusom a Krisztus, aki kivezette tanítványait „Betánia közelébe,
Az én Jézusom a Krisztus, aki búcsúbeszédében, az Utolsó Vacsorán, a Vele való egyesülésről mondta
„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni."
Most dicsőül meg az Emberfia
s az Isten is megdicsőül benne. Ha megdicsőül benne az Isten, az Isten is megdicsőíti saját magában, hamarosan megdicsőíti.
HOLNAP HÚSVÉTVASÁRNAP!
URUNK FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPE!
Én sem ítéllek el
Menj, de többé ne vétkezzél.
Az én Jézusom a Krisztus
, aki a tékozló fiú történetében (Lk 15, 11-32) az irgalmas Atyáról beszélt nekünk.
Ha nem tartotok bűnbánatot, … elvesztek, ti is mindnyájan!
Közeledünk már a nagyböjt közepéhez.
Míg imádkozott
külseje teljesen átváltozott, ruhája fehér lett és ragyogó.
Lélek ösztönzésére a pusztába vonult negyven napra
Itt megkísértette a sátán. (Lk 4, 1-2)
HAMVAZÓSZERDA VAN!
Úr Jézus, szent negyvennapos böjtöd vállaljuk újra most. Üdvünkre példát adsz nekünk, hogy fékezzük természetünk.
De hát nem József fia ez?
Mint a próféták végig, a választott nép körében, - Jézus sem volt kedves saját hazájában.
Urunk megkeresztelkedésének ünnepe
Az én Jézusom a Krisztus, aki működésének elején, a Jordán partján megkeresztelkedett. „Amikor már az egész nép megkeresztelkedett és Jézus is fölvette a keresztséget, és amikor imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek galamb alakjában leszállt rá. (Lk 3, 21-22)
Testté lett, és közöttünk élt.
Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be. (Jn 1,14)
Boldog vagy, aki hitted!
Az én Jézusom a Krisztus, akinek oly csodálatos a földre érkezése! Anyja hittel fogadta el az isteni üzenetet, s Erzsébet boldognak mondja érte: „Boldog vagy, aki hitted!” (Lk 1, 45)
Gaudete vasárnap
mert így kezdődik a szentmise bevezető éneke: Örüljetek! Az örvendezés vasárnapja.
Készítsétek az Úr útját!
Ami görbe legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden ember meglátja az Isten üdvösségét.
Virrasszatok hát és imádkozzatok, szüntelenül…
hogy megállhassatok az Emberfia színe előtt.(Lk 21, 31)
KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA!
főünnep
Az én Jézusom a Krisztus, aki az utolsó napon, ítéletre
„összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld szélétől az ég határáig” (Mk 13, 27)
Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben!
A mai ember fogalomzavarban él. Mert a Mindenszentek, - a temetőt juttatja eszébe.
Amit Isten egybekötött, az ember ne válassza szét!
Az ember, - Isten teremtménye, - akit saját képére és hasonlatosságára, férfinak és nőnek teremtett.
Az én Jézusom a Krisztus,
aki, - mint azt az evangélium lapjain olvashatjuk, - hallókká teszi a süketeket és látóvá a vakokat, beszélőkké a némákat
Az én Jézusom a Krisztus, aki a farizeusoknak és írástudóknak kijelentette, - idézve Izajás prófétát:
„Ez a nép ajkával tisztel engem, ám szíve távol áll tőlem.” (Mk 7,6)
Uram, kihez menjünk? Az örökélet igéi nálad vannak.
Ezt a teljes értékű meghódolást kívánja tőlünk is. Naponta, újra és újra megújított hűségünket.
Az én Jézusom a Krisztus, aki abban az időben így szólt az ellene zúgolódó zsidókhoz
Bizony, bizony mondom nektek, aki hisz bennem, annak örök élete van!
Az én Jézusom a Krisztus, aki az őt követő tömegnek kijelentette:
Én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, soha nem szomjazik.
Szedjétek össze a maradékot, hogy kárba ne vesszen!
Nem feledkezik meg a csodát ünneplők lelkesedése közepette sem a takarékoskodásról.
Azok elmentek s hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg
Sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak.
'Maga is csodálkozott hitetlenségükön'
Az én Jézusom a Krisztus, akiben földijei, - a názáretiek, - nem is merték fel az Isten küldöttjét.
Megfogta a kislány kezét, s így szólt hozzá
„Talita kum”, ami annyit jelent: „Kislány, mondom neked, kelj föl!”
Az én Jézusom a Krisztus, aki hatalmasabb, mint a természet erői
Hatalmasabb a viharoknál és hullámoknál. Akkor viszont miért félünk? Miért nincs bennünk elegendő hit?
Ha eljön a Vigasztaló,
akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam…
Az én Jézusom a Krisztus, - az igaz Szőlőtő,
- és mi vagyunk a szőlővesszők
Megmutatta nekik kezét és lábát.
De örömükben még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak.
Ha majd felmagasztalnak a földről,
mindenkit magamhoz vonzok.
„hogy aki Benne hisz, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen, … hogy általa üdvözüljön a világ.”
Ott átváltozott előttük.
Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle ványoló nem képes így ruhát kifehéríteni.
Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.
Az idő beteljesedett! Ugyanis a történelemnek sajátos értelme van. Nemcsak kezdete és vége.
Az én Jézusom a Krisztus, aki meggyógyította a leprást: „Akarom, tisztulj meg! (Mk 1, 41)
Ő azért jött, hogy meggyógyítson bennünket lepránktól, hogy lelki tisztátalanságainkat elvegye.
Odament hozzá, megfogta kezét és felsegítette. Erre megszűnt a láza…
Az én Jézusom a Krisztus, aki meggyógyította a beteget. „Odament hozzá, megfogta kezét és felsegítette. Erre megszűnt a láza…” (Mk 1, 31)
A 2015. évi Ökumenikus Imanyolcad első napja!
A mai nappal megkezdődik a keresztények egységéért végzendő imahét.
Íme, az Isten báránya!
János tanítványai közül erre kettő azonnal Jézus nyomába szegődik. Megszólítani ugyan még nem merik Jézust, Ő kérdi tőlük, - kit keresnek?
KARÁCSONYI KÖSZÖNTÉSEM, - 2014-BEN, NEKED!
Mivel azok között vagy akiket tisztelek és szeretek, tehát barátom, ismerősöm, tanítványom, rokonom, vagy bármi néven nevezendő kapcsolatban vagyunk, egy Atyának, a mennyeinek gyermekei, - tehát testvérek, - közös testvérünk, Jézus Krisztus születésének ünnepe előtt, kérlek fogadd olyan szeretettel, hogy most bekopogok Hozzád, amilyen szeretettel én teszem… …
Az én Jézusom a Krisztus, akiről Keresztelő Szent János prófétai küldetéstudattal nyilatkozott.
Én csak vízzel keresztelek. De köztetek áll az, akit nem ismertek, aki a nyomomba lép, s akinek még a saruszíját sem vagyok méltó megoldani.
Talentumok
Az én Jézusom a Krisztus, kinek a talentumokról szóló példabeszédében hangzik el a kevés kapott talentumával is jól gazdálkodó szolga felé:
HALOTTAK NAPJA
Az én Jézusom a Krisztus, akiben, elérkezett Isten országa.
Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek pedig, ami az Istené!
A minden nemzetek Megváltója magasan felüláll az egymással szembeálló politikai képződmények vitáinak.
Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe
Az én Jézusom a Krisztus, aki keresztjére felemeltetve, „mindeneket magához vonzott.” Ezt Ő maga is, - magáról mondta.
KISBOLDOGASSZONY ÜNNEPE
amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született.
Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen engem
A kereszt, - mindnyájunk életében, - előbb vagy utóbb de elkerülhetetlenül, jelentkezik.
Kinek tartják az emberek az emberfiát
A kérdésre, a többieknél sokkal pontosabb választ Péter ad: „Te vagy az élő Isten Fia!”
Asszony! Nagy a te hited! Legyen úgy, amint szeretnéd!
Szomorúan tapasztaljuk, hogy milyen sok a közömbös, a hitetlenkedő ember, aki Jézus evangéliumát elutasítani igyekszik. Akik úgy képzelik, hozzájuk nem szól Jézus küldetése.
Eladta mindenét, amije csak volt, és megvásárolta azt.
A legszükségesebbet minden fölé kell helyezzük. Ha kell, - érte mindent fel kell áldoznunk. Isten öröktől elgondolt szép terve, - a nagy Határozata, - hogy az örök élet kincsét, nekünk adja. Gyöngéden vezet bennünket arra, hogy megtaláljuk azt.
Az Isten országa bennetek van!
Az én Jézusom a Krisztus, aki egyetemes és időtlen tanítást adott, amikor megkérdezték tőle, hogy mikor érkezik el az Isten országa.
Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok és terhek alatt görnyedtek, én felüdítlek titeket!
A Mester mondja ezt nekünk. Ő, aki szent és példamutató életével, - nem csak tanításával, - bizonyította nekünk, szavainak igazságát.
Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér
Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért.
Menjetek, tegyétek tanítványommá mind a népeket!
Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére.
Vegyétek a Szentlelket!
Azután eltelt ötven nap és Atyjától le is küldte övéire a Szentlelket.
Nem hagylak árván titeket: visszajövök hozzátok.
Mennybemenetelével valójában csak látszólag távolodott el tőlünk.
Ne legyen nyugtalan a szívetek!
Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek.
Az én Jézusom a Krisztus, az Atyától küldött jó Pásztor.
Aki azért jött, hogy övéinek „életük legyen és bőségben legyen.” (Jn 10, 10)
Az én Jézusom a Krisztus, kinek szavára az emmauszi tanítványok szíve lángolt.
„Ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk és kifejtette az Írásokat?” (Lk 24,32)